... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW Wewnętrzny system oceniania - Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

Wewnętrzny system oceniania

 

I. WSTĘP

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych i wychowawczych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

– poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ),
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz tryb i warunki uzyskiwania wyższych ocen niż przewidywane,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

JEŻELI W WYNIKU KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ (SEMESTRALNEJ) STWIERDZONO, ŻE POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA UNIEMOŻLIWIA LUB UTRUDNIA KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ (SEMESTRZE PROGRAMOWO WYŻSZYM), SZKOŁA POWINNA W MIARĘ MOŻLIWOSCI STWORZYĆ UCZNIOWI SZANSĘ UZUPEŁNIENIA BRAKÓW (m.in. poprzez zajęcia pozalekcyjne, konsultacje indywidualne z nauczycielem).

 

 

 

 

II. WYMAGANIA NA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

 

 • określone na podstawie programu nauczania danego przedmiotu,
 • podane każdej klasie w  pierwszym tygodniu nauki nowego roku szkolnego wymogów merytorycznych na oceny,
 • (fakultatywnie) opracować terminarz klasówek na semestr, podać do wiadomości uczniom propozycje oraz wpisać do dziennika lekcyjnego,
 • wymagania programowe konieczne: opanowanie tych wymagań przez ucznia jest równoznaczne z oceną dopuszczającą i stanowi minimum pozwalające uczniowi na kontynuację edukacji na następnym szczeblu, wymagania te są określane przez przedmiotowca (nauczyciela), ogólna orientacja ucznia w tematyce,
 • wymagania podstawowe– ocena dostateczna, umiejętność powiązania faktów,
 • wymagania rozszerzające – ocena dobra, znajomość pojęć,
 • dopełniające– ocena bardzo dobra,  znajomość pojęć, faktów,  zależności,
 • ponadprogramowe– ocena celująca,
 • nauczyciel powinien oceniać: systematycznie (przynajmniej 2 razy w semestrze – w przypadku 1 godz. tygodniowo),
 • oceniać za wiedzę wg  opracowanych i przedstawionych młodzieży zakresów wiedzy,
 • ocena powinna być jawna i uzasadniona, także w przypadku sprawdzianów występuje pisemne lub ustne uzasadnienie oceny.

 

 

III. SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH:

 

 • postępy uczniów w nauce są omawiane przez wychowawców oraz nauczycieli na zebraniach z rodzicami,
 • nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informacja podawana jest uczniom na pierwszej lekcji, z danego przedmiotu, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku gospodarz klasy (na jednej z ostatnich stron, ewentualnie w temacie); rodzice zaś (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu o pozostawieniu wymagań do wglądu w bibliotece szkolnej,
 • na lekcji: poprzez wpisanie oceny do zeszytu (fakultatywnie), dziennika,
 • w przypadku jęz. obcych ocena wystawiona z testu sprawdzającego nabyte umiejętności jest oceną informacyjną o przydzieleniu ucznia do danego poziomu nauczania,
 • na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych; w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu Rodziców, informacja wysłana jest listem poleconym,
 • na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o wszystkich przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych ( uczniowie na zajęciach w formie przekazu ustnego; rodzice po przybyciu osobiście do szkoły przez wychowawcę klasy lub nauczyciela danego przedmiotu) ,
 • ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną.

 

III a. SPOSÓB UZASADNIANIA OCEN

 

– nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe;

– dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminie ustalonym z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem);

– uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesieni się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi ustnej lub innej aktywności oraz wskazanie

a) co uczeń zrobił dobrze,

b) co uczeń ma poprawić,

c) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju;

– uzasadnianie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:

 1. jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował,
 2. jakie wymagania podstawy programowej uczeń musi jeszcze opanować

 

IV. SKALA OCEN, FORMY ZALICZANIA OCEN:

Sześciostopniowa skala: 1 –6

Przy ocenach cząstkowych można stosować dodatkowe znaki: – ,+.

W tych przypadkach, w których osiągnięcia ucznia można przeliczyć na punkty ustala się następujące progi punktowe (procentowe) oceny zaliczającej i wszystkich pozostałych ocen:

 

Oceny

 

Oceny

Procentowy

udział punktów

1

niedostateczny

0 – 40 %

2

dopuszczający więcej niż 40 – 55 %

3

dostateczny więcej niż 55 – 70 %

4

dobry więcej niż 70 – 85 %

5

bardzo dobry więcej niż 85 – 99 %

6

celujący

100%

 • za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,
 • za negatywne oceny klasyfikacyjne uznaje się ocenę niedostateczną,
 • uczeń, który z powodów usprawiedliwionych był nieobecny na pracy pisemnej lub nie napisał  jej na ocenę zadawalającą go, ma możliwość poprawy (jednorazowo) w  terminie uzgodnionym z nauczycielem (nauczyciel indywidualnie traktuje ucznia, dla dobra ucznia ustalony termin jest ostateczny). Jednakże w przypadku kiedy uczeń nie przygotował się do poprawienia oceny i  ponownie otrzymał ocenę niedostateczną traci tym samym możliwość poprawienia kolejnych ocen niezadowalających go, z danego przedmiotu, w I semestrze,
 •  termin każdej pracy pisemnej powinien być zapisany w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem i podany do wiadomości  przez nauczyciela uczniom,
 • prace pisemne obejmujące szerszy zakres wiedzy, trwają minimum jedną jednostkę lekcyjną, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych ( nauki szkolnej ) uczeń otrzymuje sprawdzoną pracę, w przypadku nieobecności nauczyciela termin ulega przesunięciu o odpowiednią ilość dni,
 • sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia takie jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych, są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. Po tym terminie prace są niszczone przez nauczyciela,
 • nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne,
 • ma prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z rodzicami,
 • udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z punktem IIIa, dotyczącym uzasadniania oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzić notatki.
 • sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych nie można wynosić poza teren szkoły.
 • kontrola postępów ucznia może być przeprowadzona w różnej formie: test, rozwiązanie zadania, odpowiedź na pytanie, rozwiązanie krzyżówki,
 • ocenie może podlegać aktywny udział w lekcji, odpowiedzi ustne, wykonanie pracy domowej i  innych dodatkowych zadań; nauczyciel przedmiotu do „wymagań na poszczególne oceny” dołączy kryteria dotyczące sposobu oceniania osiągnięć uczniów – innych niż prace klasowe i odpowiedzi ustne – w zależności od specyfiki przedmiotu,
 • sposób oceny ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, bądź zespół nauczycieli przedmiotów pokrewnych,
 • w II semestrze niezależnie od harmonogramu proponowany jest sprawdzian wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego (z języka angielskiego – luty, niemieckiego- kwiecień),
 • do lekcji uczeń musi być zawsze przygotowany. Jednak w uzasadnionych przypadkach  uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji, jednak nie więcej niż 3 razy w semestrze – z języka polskiego i matematyki oraz 2 razy w semestrze w przypadku dwóch lekcji tygodniowo i 1 raz w przypadku jednej lekcji tygodniowo. O zasadności nieprzygotowania decyduje nauczyciel, który odnotowuje  je w dzienniku,
 • ocena z religii wchodzi do średniej ocen ze wszystkich przedmiotów.

 

IV a. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.
 

         Warunki:

a)systematyczna praca w ciągu całego roku szkolnego ( min. zadania domowe, przygotowanie do lekcji, zaangażowanie);

b)usprawiedliwione nieobecności na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu;

c)obecność na wszystkich (od początku roku szkolnego) pracach klasowych w pierwszych terminach wyznaczonych przez nauczyciela (wyłączając ważne przypadki losowe);

d)poprawienie wszystkich prac klasowych na ocenę nie niższą niż ta, o którą uczeń się ubiega.

Tryb:

a)pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców złożony do Dyrektora szkoły o możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana w terminie dwóch dni roboczych od dnia poinformowania o ocenie przewidywanej;

b)sprawdzenie przez nauczyciela przedmiotu wraz z wychowawcą klasy spełnienia przez ucznia warunków z poz. a – c.;

c)wyznaczenie przez nauczyciela przedmiotu terminów poprawiania prac klasowych (z wykluczeniem pisania więcej niż jednej pracy dziennie);

 

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

i POPRAWKOWYCH

 

Egzamin klasyfikacyjny:

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin z  informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi ). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

W skład komisji klasyfikacyjnej wchodzi:

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

-imiona i nazwiska członków komisji,

-termin egzaminu,

-imię i nazwisko ucznia,

-zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

-ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Uzyskana ocena niedostateczne może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Egzamin poprawkowy:

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

-skład komisji,

-termin egzaminu,

-imię i nazwisko ucznia,

-zadania egzaminacyjne,

-wynik egzaminu,

-ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

VI. USTALENIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH NA ŚRÓDROCZE I KONIEC ROKU WARUNKI ICH POPRAWIANIA

Ocena śródroczna i roczna jest wynikiem pracy w ciągu całego półrocza i wynika z ocen cząstkowych

Ocena śródroczna lub końcowa nie powinna  być wyprowadzana drogą obliczania średniej arytmetycznej. Powinna wynikać z wnioskowania o kompetencjach ucznia na podstawie ocen cząstkowych.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

Egzamin sprawdzający:

Uczeń w uzasadnionych przypadkach ma prawo złożyć podanie o poprawienie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej w terminie 3 dni od daty poinformowania o ocenie, składając podanie do Dyrektora Szkoły z umotywowaniem

Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

Egzamin ten składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

Przeprowadza go komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

– skład komisji,

– pytania egzaminacyjne,

– wynik egzaminu,

– ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Ustalona ocena z egzaminu, jeżeli jest niższa jak wcześniej wystawiona, nie wpływa na jej obniżenie.

Od oceny wystawionej, uczeń lub też jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu trzech dni kalendarzowych mogą wnieść zastrzeżenia co do poprawności przeprowadzonego egzaminu do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły sprawdza wtedy, czy egzamin został poprawnie przeprowadzony. W przypadku nie stwierdzenia uchybień ocena wcześniej wystawiona zostaje podtrzymana. W takim przypadku rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Kuratorium Oświaty.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż w dniu rady pedagogicznej.

 

Wnoszenie zastrzeżeń:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców lub ucznia, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W skład komisji wchodzą:

a- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel, o którym mowa w podpunkcie „b”, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

 • skład komisji,
 • termin sprawdzianu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania (pytania) sprawdzające,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

VII. PROMOCJA DO KLASY WYŻSZEJ

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z religii oraz ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

            Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z religii oraz obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

            Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

VIII. UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczna ocena klasyfikacyjna z religii oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał religii oraz z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

Uwagi ogólne:

Wszystko co nie przewiduje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz Regulamin wewnętrznego oceniania rozstrzyga Dyrekcja Szkoły.

Skip to content