Cele i zdania SP

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie  o systemie oświaty przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej. Każdemu dziecku zapewnia się w Przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.
 4. Kształtuje umiejętności czytania i przygotowuje dzieci do nabywania umiejętności pisania.
 5. Stopniowo koryguje, usprawnia i przygotowuje dzieci do realizacji obowiązku szkolnego.
 6. Troszczy się o harmonijny rozwój dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej  i społecznej. 
 7. Prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.
 8. Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, chyba że dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 9. Towarzystwo Salezjańskie, szczególniejsze znaczenie przywiązuje do właściwego wychowania dzieci. Specyfikację Przedszkola stanowi praktyczne stosowanie systemu wychowawczego, stworzonego przez Założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, wielkiego Wychowawcę młodzieży św. Jana Bosko. System ten, zwany dalej “systemem uprzedzającym”, oparty jest na pełnym, wzajemnym zaufaniu w relacjach między Wychowawcą i uczniem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą, który stwarza między nimi szczególną wzajemną więź, na wzór więzi rodzinnej.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Przedszkola są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
 2. spontaniczna działalność dzieci,
 3. zajęcia wspomagające rozwój dzieci.

Co najmniej jedną piąta czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu przedszkolnego. Pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

 1. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (m. in. opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
 2. pomocy pedagogicznej,
 3. kształtowanie m. in. właściwych nawyków żywieniowych.

 

Skip to content