Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania > kliknij na przycisk poniżej

 

5

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

I. WSTĘP

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych i wychowawczych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

– poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ),
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz tryb i warunki uzyskiwania wyższych ocen niż przewidywane,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

JEŻELI W WYNIKU KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ (SEMESTRALNEJ) STWIERDZONO, ŻE POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA UNIEMOŻLIWIA LUB UTRUDNIA KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE PROGRAMOWO WYŻSZEJ (SEMESTRZE PROGRAMOWO WYŻSZYM), SZKOŁA POWINNA W MIARĘ MOŻLIWOSCI STWORZYĆ UCZNIOWI SZANSĘ UZUPEŁNIENIA BRAKÓW (m.in. poprzez zajęcia pozalekcyjne, konsultacje indywidualne z nauczycielem).

 

 

 

 

II. WYMAGANIA NA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

 

 • określone na podstawie programu nauczania danego przedmiotu,
 • podane każdej klasie w  pierwszym tygodniu nauki nowego roku szkolnego wymogów merytorycznych na oceny,
 • (fakultatywnie) opracować terminarz klasówek na semestr, podać do wiadomości uczniom propozycje oraz wpisać do dziennika lekcyjnego,
 • wymagania programowe konieczne: opanowanie tych wymagań przez ucznia jest równoznaczne z oceną dopuszczającą i stanowi minimum pozwalające uczniowi na kontynuację edukacji na następnym szczeblu, wymagania te są określane przez przedmiotowca (nauczyciela), ogólna orientacja ucznia w tematyce,
 • wymagania podstawowe– ocena dostateczna, umiejętność powiązania faktów,
 • wymagania rozszerzające – ocena dobra, znajomość pojęć,
 • dopełniające– ocena bardzo dobra,  znajomość pojęć, faktów,  zależności,
 • ponadprogramowe– ocena celująca,
 • nauczyciel powinien oceniać: systematycznie (przynajmniej 2 razy w semestrze – w przypadku 1 godz. tygodniowo),
 • oceniać za wiedzę wg  opracowanych i przedstawionych młodzieży zakresów wiedzy,
 • ocena powinna być jawna i uzasadniona, także w przypadku sprawdzianów występuje pisemne lub ustne uzasadnienie oceny.

 

 

III. SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH:

 

 • postępy uczniów w nauce są omawiane przez wychowawców oraz nauczycieli na zebraniach z rodzicami,
 • nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informacja podawana jest uczniom na pierwszej lekcji, z danego przedmiotu, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku gospodarz klasy (na jednej z ostatnich stron, ewentualnie w temacie); rodzice zaś (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu o pozostawieniu wymagań do wglądu w bibliotece szkolnej,
 • na lekcji: poprzez wpisanie oceny do zeszytu (fakultatywnie), dziennika,
 • w przypadku jęz. obcych ocena wystawiona z testu sprawdzającego nabyte umiejętności jest oceną informacyjną o przydzieleniu ucznia do danego poziomu nauczania,
 • na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych; w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu Rodziców, informacja wysłana jest listem poleconym,
 • na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o wszystkich przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych ( uczniowie na zajęciach w formie przekazu ustnego; rodzice po przybyciu osobiście do szkoły przez wychowawcę klasy lub nauczyciela danego przedmiotu) ,
 • ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną.

 

III a. SPOSÓB UZASADNIANIA OCEN

 

– nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe;

– dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminie ustalonym z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem);

– uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesieni się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi ustnej lub innej aktywności oraz wskazanie

a) co uczeń zrobił dobrze,

b) co uczeń ma poprawić,

c) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju;

– uzasadnianie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:

 1. jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował,
 2. jakie wymagania podstawy programowej uczeń musi jeszcze opanować

 

IV. SKALA OCEN, FORMY ZALICZANIA OCEN:

Sześciostopniowa skala: 1 –6

Przy ocenach cząstkowych można stosować dodatkowe znaki: – ,+.

W tych przypadkach, w których osiągnięcia ucznia można przeliczyć na punkty ustala się następujące progi punktowe (procentowe) oceny zaliczającej i wszystkich pozostałych ocen:

 

Oceny

 

Oceny

Procentowy

udział punktów

1

niedostateczny

0 – 40 %

2

dopuszczający więcej niż 40 – 55 %

3

dostateczny więcej niż 55 – 70 %

4

dobry więcej niż 70 – 85 %

5

bardzo dobry więcej niż 85 – 99 %

6

celujący

100%

 • za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,
 • za negatywne oceny klasyfikacyjne uznaje się ocenę niedostateczną,
 • uczeń, który z powodów usprawiedliwionych był nieobecny na pracy pisemnej lub nie napisał  jej na ocenę zadawalającą go, ma możliwość poprawy (jednorazowo) w  terminie uzgodnionym z nauczycielem (nauczyciel indywidualnie traktuje ucznia, dla dobra ucznia ustalony termin jest ostateczny). Jednakże w przypadku kiedy uczeń nie przygotował się do poprawienia oceny i  ponownie otrzymał ocenę niedostateczną traci tym samym możliwość poprawienia kolejnych ocen niezadowalających go, z danego przedmiotu, w I semestrze,
 •  termin każdej pracy pisemnej powinien być zapisany w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem i podany do wiadomości  przez nauczyciela uczniom,
 • prace pisemne obejmujące szerszy zakres wiedzy, trwają minimum jedną jednostkę lekcyjną, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych ( nauki szkolnej ) uczeń otrzymuje sprawdzoną pracę, w przypadku nieobecności nauczyciela termin ulega przesunięciu o odpowiednią ilość dni,
 • sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia takie jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych, są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. Po tym terminie prace są niszczone przez nauczyciela,
 • nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne,
 • ma prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, indywidualnych spotkań z rodzicami,
 • udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z punktem IIIa, dotyczącym uzasadniania oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzić notatki.
 • sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany dotyczące działów programowych nie można wynosić poza teren szkoły.
 • kontrola postępów ucznia może być przeprowadzona w różnej formie: test, rozwiązanie zadania, odpowiedź na pytanie, rozwiązanie krzyżówki,
 • ocenie może podlegać aktywny udział w lekcji, odpowiedzi ustne, wykonanie pracy domowej i  innych dodatkowych zadań; nauczyciel przedmiotu do „wymagań na poszczególne oceny” dołączy kryteria dotyczące sposobu oceniania osiągnięć uczniów – innych niż prace klasowe i odpowiedzi ustne – w zależności od specyfiki przedmiotu,
 • sposób oceny ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, bądź zespół nauczycieli przedmiotów pokrewnych,
 • w II semestrze niezależnie od harmonogramu proponowany jest sprawdzian wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego (z języka angielskiego – luty, niemieckiego- kwiecień),
 • do lekcji uczeń musi być zawsze przygotowany. Jednak w uzasadnionych przypadkach  uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji, jednak nie więcej niż 3 razy w semestrze – z języka polskiego i matematyki oraz 2 razy w semestrze w przypadku dwóch lekcji tygodniowo i 1 raz w przypadku jednej lekcji tygodniowo. O zasadności nieprzygotowania decyduje nauczyciel, który odnotowuje  je w dzienniku,
 • ocena z religii wchodzi do średniej ocen ze wszystkich przedmiotów.

 

IV a. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.
 

         Warunki:

a)systematyczna praca w ciągu całego roku szkolnego ( min. zadania domowe, przygotowanie do lekcji, zaangażowanie);

b)usprawiedliwione nieobecności na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu;

c)obecność na wszystkich (od początku roku szkolnego) pracach klasowych w pierwszych terminach wyznaczonych przez nauczyciela (wyłączając ważne przypadki losowe);

d)poprawienie wszystkich prac klasowych na ocenę nie niższą niż ta, o którą uczeń się ubiega.

Tryb:

a)pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców złożony do Dyrektora szkoły o możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana w terminie dwóch dni roboczych od dnia poinformowania o ocenie przewidywanej;

b)sprawdzenie przez nauczyciela przedmiotu wraz z wychowawcą klasy spełnienia przez ucznia warunków z poz. a – c.;

c)wyznaczenie przez nauczyciela przedmiotu terminów poprawiania prac klasowych (z wykluczeniem pisania więcej niż jednej pracy dziennie);

 

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

i POPRAWKOWYCH

 

Egzamin klasyfikacyjny:

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin z  informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi ). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

W skład komisji klasyfikacyjnej wchodzi:

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

-imiona i nazwiska członków komisji,

-termin egzaminu,

-imię i nazwisko ucznia,

-zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

-ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Uzyskana ocena niedostateczne może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Egzamin poprawkowy:

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

-skład komisji,

-termin egzaminu,

-imię i nazwisko ucznia,

-zadania egzaminacyjne,

-wynik egzaminu,

-ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

VI. USTALENIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH NA ŚRÓDROCZE I KONIEC ROKU WARUNKI ICH POPRAWIANIA

Ocena śródroczna i roczna jest wynikiem pracy w ciągu całego półrocza i wynika z ocen cząstkowych

Ocena śródroczna lub końcowa nie powinna  być wyprowadzana drogą obliczania średniej arytmetycznej. Powinna wynikać z wnioskowania o kompetencjach ucznia na podstawie ocen cząstkowych.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

Egzamin sprawdzający:

Uczeń w uzasadnionych przypadkach ma prawo złożyć podanie o poprawienie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej w terminie 3 dni od daty poinformowania o ocenie, składając podanie do Dyrektora Szkoły z umotywowaniem

Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

Egzamin ten składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

Przeprowadza go komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.

Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

– skład komisji,

– pytania egzaminacyjne,

– wynik egzaminu,

– ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Ustalona ocena z egzaminu, jeżeli jest niższa jak wcześniej wystawiona, nie wpływa na jej obniżenie.

Od oceny wystawionej, uczeń lub też jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu trzech dni kalendarzowych mogą wnieść zastrzeżenia co do poprawności przeprowadzonego egzaminu do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły sprawdza wtedy, czy egzamin został poprawnie przeprowadzony. W przypadku nie stwierdzenia uchybień ocena wcześniej wystawiona zostaje podtrzymana. W takim przypadku rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Kuratorium Oświaty.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż w dniu rady pedagogicznej.

 

Wnoszenie zastrzeżeń:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej w wyniku egzaminu poprawkowego, termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców lub ucznia, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W skład komisji wchodzą:

a- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel, o którym mowa w podpunkcie „b”, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

 • skład komisji,
 • termin sprawdzianu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania (pytania) sprawdzające,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

VII. PROMOCJA DO KLASY WYŻSZEJ

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z religii oraz ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

            Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z religii oraz obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

            Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

VIII. UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczna ocena klasyfikacyjna z religii oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał religii oraz z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

Uwagi ogólne:

Wszystko co nie przewiduje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz Regulamin wewnętrznego oceniania rozstrzyga Dyrekcja Szkoły.

6

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA


 
§ 62


1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
1. osiągnięcia edukacyjne ucznia
2. zachowanie ucznia w szkole i zachowanie pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:


1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych,
3. dostosowaniu oceny do możliwości ucznia (z uwzględnieniem rozpoznania i zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innego specjalisty).


3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, wartości chrześcijańskich oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:


1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
7. przekazanie na spotkaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz udostępnienie rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom sprawdzonych i ocenionych prac ucznia na terenie szkoły,
8. wdrażanie do samodzielnego planowania, organizowania i kontrolowania procesu uczenia się oraz samooceny,
9. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.


5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:


1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3,
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b,
5. ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.


6. Jawność ocen


1. oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców/opiekunów prawnych.
2. na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel udostępnia informacje o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz dokumentację związaną z obserwacją i ocenianiem uczniów.
3. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas danych zajęć edukacyjnych, rodzice/opiekunowie prawni mają do tego prawo w czasie wywiadówek i konsultacji z nauczycielami.
4. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia uczniowi prace do domu.
5. na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę.


7. Dostosowanie wymagań


1. nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2. przy ustalaniu oceny z osiągnięć edukacyjnych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
3. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


8. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem.


1. prace kontrolne pisemne (klasówki, sprawdziany, testy) przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego – tj. do 31.08. danego roku.
2. dzienniki lekcyjne po roku szkolnym przekazuje się do archiwum.
3. arkusze ocen przez cały czas edukacji ucznia znajdują się w sekretariacie szkoły, później archiwizowane są według odrębnych przepisów.


9. Nauczyciel ma obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia (bez konieczności składania wniosku). Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w prace pisemne swojego dziecka na terenie szkoły podczas konsultacji nauczyciela danego przedmiotu.


1. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy o umożliwienie wglądu do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego .
2.  Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
3.  Dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  dotycząca oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu  wyłącznie na terenie szkoły.


13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
14. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
15. Nauczyciel uwzględniania, przy ustalaniu ocen z w-f, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
16. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Dodatkowo, jeśli uzyskana ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić w górę.
17. Nauczyciel ma obowiązek pomóc uczniowi rozpoznać i zrozumieć mocne i słabe strony ucznia.


§ 63
 
TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN
 
PIERWSZY ETAP KSZTAŁCENIA – KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 
1. Ocenianie zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowań uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) ma charakter wyłącznie opisowy. Obejmuje ono w szczególności:


1. bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dziennikach lekcyjnych wg ustalonej przez nauczyciela i zatwierdzonej przez dyrektora skali (zał.1), w arkuszach ocen umiejętności dla uczniów z upośledzeniem w st. umiarkowanym – prowadzonych przez nauczycieli według ustalonych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez dyrektora wzorcach (zał. 2).
2. podsumowanie osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustalenie śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka
3. roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień,
4. dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o stosowaniu innej skali ocen w okresach śródrocznych.


2. Ocenę z religii w klasach I-III wystawia się według tradycyjnej skali ocen.
3. W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczyciela ocen opisowych.
4. Wychowawcy klas I-III obowiązani są do 15 września każdego roku określić i podać uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym szczegółowy wykaz wymagań edukacyjnych uznanych w danej klasie za konieczne, podstawowe i rozszerzone oraz kryteria oceniania zachowania.
5. Wydłużenie etapu edukacyjnego (pozostawienie w tej samej klasie) następuje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych poparty zaświadczeniem lekarskim lub specjalisty i opinią wychowawcy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
6. Ocenę zachowania w klasach I-III ustala wychowawca i ma ona formę opisową.
7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów.
 


 
 § 64
 
DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA – KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 
1. Ocenianie uczniów realizowane jest w trakcie półrocza – oceny bieżące, w procesie klasyfikacji na koniec półrocza – oceny śródroczne oraz w procesie klasyfikacji rocznej – oceny roczne.
2. Klasyfikacja śródroczna obejmuje pierwsze półrocze.
3. Ocena roczna jest oceną końcową dla danego roku kształcenia.
4. Ocena roczna z przedmiotów edukacyjnych ma bezpośredni wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Zasady promowania do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, w tym warunki dopuszczające do egzaminu poprawkowego oraz zasady i tryb tego egzaminu, reguluje rozporządzenie MEN.
6. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:


1. zakres wiadomości i umiejętności,
2. stopień zrozumienia materiału programowego,
3. umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
4. zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,
5. umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.


7. Bieżące ocenianie ustala się przyjmując 6 stopniowa skalę osiągnięć:


1. w Szkole Podstawowej IV- VIII obowiązuje następująca skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych:
 – stopień celujący – 6 – nazwa skrócona – cel
 – stopień bardzo dobry – 5 – nazwa skrócona – bdb
 – stopień dobry – 4 – nazwa skrócona – db
 – stopień dostateczny – 3 – nazwa skrócona – dst
 – stopień dopuszczający – 2 – nazwa skrócona – dop
– stopień niedostateczny – 1 – nazwa skrócona – ndst


b) oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej.  Dopuszcza się możliwość stawiania „+” i „ – „ przy ocenach cząstkowych, jak przy ocenie śródrocznej. Oceny śródroczne mogą być zapisane skrótem.  Oceny natomiast roczne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu,


c) informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi,


5. za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny od celującej do dopuszczającej,
6. za negatywną ocenę klasyfikacyjna uznaje się ocenę niedostateczną,
7. oceny bieżące odnotowuje się cyfrą  w dzienniku lekcyjnym klasy. Oceny śródroczne  i roczne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.


8. Istnieje możliwości ustalania opisowych ocen: bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) również na wyższych etapach edukacji – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Możliwość ta dotyczy wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych.
W przypadku stosowania opisowych ocen, roczne oceny klasyfikacyjne są zawsze dodatkowo ustalane w skali stopni szkolnych.
9. Rada Pedagogiczna może przyjąć system wagowy ocen. Jednakże nie może on być większy od wagi 3.
10. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:


 
a. celujący:
zakres wiadomości i umiejętności ucznia obejmuje wszystkie treści z podstawy programowej, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ; zgodnie z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela; samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologia właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych


b. bardzo dobry:
wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności; treści powiązane w logiczny układ; właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów (o odpowiednio dobranych stopniu trudności) w twórczy sposób; poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;


c. dobry:
opanowanie większości materiału programowego (przynajmniej najważniejsze), treści logicznie powiązane; poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja; stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi
umiarkowana;


d. dostateczny:
zakres opanowania materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w zakresie odtwarzania powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami; poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela; przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy;


e. dopuszczający:
uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli;


f. niedostateczny
ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności


 
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
12. Minimalna ilość ocen cząstkowych w ciągu półrocza, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 3 w przypadku zajęć edukacyjnych nauczanych w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo.
13. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne, metody sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia (odpowiedzi ustne, prace domowe, prace pisemne, inne prace dodatkowe).
14. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych (za jakie formy aktywności można poprawić, w jakim terminie i w jaki sposób).
15. Sposób przeliczania liczby punktów z  prac pisemnych na oceny szkolne jest jednolity dla wszystkich przedmiotów i przedstawia się następująco :
 
 

0 %  –  40%

niedostateczny

więcej niż 40%  –  55%

dopuszczający

więcej niż 55% – 70%

dostateczny

więcej niż 70%  – 85%

dobry

więcej niż 85%  – 99%

bardzo dobry

100%

celujący

  
 
 
 
 
16. Prace klasowe  (nie więcej niż 2 w tygodniu i nie więcej niż jedna dziennie) są zapowiedziane z  tygodniowym  wyprzedzeniem  i  parafowane  wpisem  ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.  Nauczyciel  ma obowiązek podać tematykę oraz zakres materiału dotyczący pracy klasowej.
17. W wypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności w szkole uczeń ma prawo (w razie nieobecności usprawiedliwionej i obowiązek jeżeli tak postanowi nauczyciel) przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenie jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków.
18. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo:


1. w pierwszym dniu obecności (po tygodniowej nieobecności) nie mieć odrobionych zadań domowych i przez 5 dni nadrobić zaległości, uzupełnić zeszyty,
2. w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony ze sprawdzania wiadomości i konieczności posiadania odrobionych zadań domowych.


19. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac pisemnych i nie sprawdza zadań domowych bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej, biwaku dnia następnego.
20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli czas zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
21. Bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów na II etapie edukacyjnym z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym dokonuje się według następującej skali punktowej i kryteriów ocen:


a. 6p:
uczeń pracuje w dobrym tempie
kończy rozpoczętą pracę,
wykonuje polecenia nauczyciela,
samodzielnie wykonuje czynności,
zadania wykonuje starannie i dokładnie,
jest aktywny, ma własną inicjatywę,
zadaje pytania.
b. 5p:
uczeń pracuje w dobrym tempie,
najczęściej kończy rozpoczętą pracę,
wykonuje polecenia nauczyciela,
raczej samodzielnie wykonuje czynności,
zadania wykonuje poprawnie,
jest aktywny.
c. 4p
uczeń pracuje w zmiennym tempie,
czasem nie kończy rozpoczętej pracy,
wykonuje polecenia nauczyciela,
potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności,
zadania wykonuje starannie.
d. 3p
uczeń często nie potrafi wykonać zadania w określonym czasie,
czasem nie kończy rozpoczętej pracy,
polecenia nauczyciela muszą być wsparte,
przy wykonywaniu czynności konieczna jest pomoc,
zadania wykonuje niestarannie.
e. 2p
uczeń pracuje powoli z przerwami,
nie kończy rozpoczętej pracy,
wykonuje polecenia nauczyciela wsparte pomocą z jego strony,
przy wykonywaniu czynności konieczna jest pomoc,
zadania wykonuje niestarannie.
f. 1p
uczeń nie wykonuje zadanej pracy,
nie wykonuje poleceń nauczyciela,
zadania wykonuje bardzo niestarannie


 
22. Przed klasyfikacją roczną poszczególni wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów pisemnie o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie do 14 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną w terminie do 30 dni oraz możliwości uzyskania oceny rocznej klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
23. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych do końca maja każdego roku informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i zapisują ołówkiem proponowaną ocenę w dzienniku lekcyjnym,
24. Wychowawca klasy z zasady w pierwszym tygodniu czerwca każdego roku informuje rodziców/ prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
25. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 10 czerwca danego roku mają prawo ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej,
26. Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ustalają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oparciu o ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym zawarte w WZO.
27. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
28. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (śródroczne) oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
29. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył.


 
§ 65
OCENA ZACHOWANIA


 
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania w terminie do 15 września.
2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :


1. oceny z zajęć edukacyjnych,
2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.


4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę przy udziale zespołu klasowego i po konsultacji z nauczycielami przedmiotów jest ostateczna.
5. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:


1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3. dbałość o piękno mowy ojczystej,
4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
6. okazanie szacunku innym osobom,
7. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
8. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.


6. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują głównie:


1. dbałość o honor i tradycje szkoły,
2. uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,
3. sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych,
4. stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w Zespole i kolegów,
5. dbałość o kulturę słowa, taktowność;
6. dbałość o swoje zdrowie i innych, nie uleganie nałogom,
7. dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia,
8. poszanowanie mienia szkolnego.


7. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie zachowania decydują przede wszystkim:


1. sumienność w nauce, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotkanych trudności;
2. systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji, w tym wkład pracy w realizację projektu edukacyjnego;
3. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę;
4. regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne;
5. troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych;
6. wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
7. przestrzeganie wewnątrzszkolnych systemów, zarządzeń, w tym systemów pracowni przedmiotowych.
8. Prace, zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska (np. udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, plastycznych, muzycznych, zawodach sportowych, praca w samorządzie szkolnym lub klasowym, itp.) mają wpływ na podwyższenie oceny zachowania.
9. Ocena wyjściową z zachowania jest ocena dobra
10. Kryteria oceny zachowania:
 
Wzorowe
a. właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, poszanowanie mienia szkoły, dbałość o mienie klasy, szkoły – przeciwstawianie się wandalizmowi i agresji.
b. wysoka kultura osobista (pozytywny wpływ na kolegów, poprawny przykład własny, uprzejmy, miły sposób bycia, opieka nad słabym, prawidłowe odróżnianie w praktyce dobra i zła)
c. duże angażowanie się w sprawy klasy i szkoły:
praca społeczna z własnej inicjatywy
reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, konkursach międzyszkolnych, środowiskowych,
godne i lojalne wobec szkoły zachowanie ucznia na zewnątrz,
uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, akademiach, imprezach szkolnych.
d. wysoka frekwencja na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych.


Bardzo dobre
a. prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
b. systematyczne uczęszczanie na lekcje (wysoka frekwencja, wszystkie nieobecności usprawiedliwione).
c. poszanowanie mienia własnego, szkoły i kolegów.
d. kultura osobista w zachowaniu i mówieniu (wysławianiu się).
e. uczestnictwo w konkursach i imprezach szkolnych.


Dobre
a. regularne uczęszczanie na lekcje nieobecności usprawiedliwione przez rodziców.
b. właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, poszanowanie mienia szkoły.
c. kultura osobista, szacunek dla innych osób, grzeczność na co dzień
d. praca na rzecz szkoły i klasy zgodnie z poleceniami, bez własnej inicjatywy.


Poprawne
a. nieregularne uczęszczanie na lekcje, sporadyczny brak usprawiedliwień i ucieczki z lekcji.
b. poprawny stosunek do obowiązków szkolnych (uczeń sporadycznie zapomina zeszytów przedmiotowych, odrabiania prac domowych przygotowania się.
c. prawidłowa reakcja na uwagi i zalecenia (krytykę).
d. niska kultura osobista: prymitywizm, niezamierzona sporadyczna agresja słowna.
e. przymuszone, małe angażowanie się w sprawy klasy i szkoły.


Nieodpowiednie
a. wagary, ucieczki z pojedynczych lekcji (niska frekwencja – często nieusprawiedliwiona).
b. lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
c. brak zeszytów przedmiotowych
d. złośliwe zakłócanie toku lekcji
e. niszczenie mienia kolegów i szkoły.
f. ostentacyjne stosowanie zakazanych używek (papierosy, alkohol).
g. agresja słowna, wulgaryzmy.
h. zachowania zaczepne i agresywne wobec kolegów.


Naganne
a. bardzo niska frekwencja, ucieczki, wagary.
b. zamierzony wandalizm.
c. wulgaryzmy, prymitywny sposób zachowania i wysławiania.
d. kompletne lekceważenie obowiązków szkolnych (brak zeszytów, złośliwe zakłócanie toku lekcji).
e. brak skruchy i chęci poprawy złych czynów.
f. nadużywanie alkoholu i narkotyków.
g. agresywne zachowania w stosunku do pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców i kolegów.
h. kolizje z prawem (przemoc, złodziejstwo).


 
 § 66
KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW


 
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6 Ustawy o systemie oświaty.
5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.
6. Klasyfikację śródroczną za półrocze przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego półrocza, a klasyfikację roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed wakacjami.
7. Ustalanie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej
1. podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej za okres pierwszy i drugi są oceny cząstkowe uzyskane w trakcie nauki obejmujące całość treści nauczania przewidzianych w planie nauczania na dany okres.
8. Rodzaje ocenianej aktywności ucznia zostają określone przez nauczycieli indywidualnie lub w zespołach przedmiotowych i podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom w przedmiotowym systemie oceniania.
9. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych i komputerowych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć, a sprawdzian wiadomości i umiejętności ma formę zadań praktycznych.
10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej  przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
11. W przypadku, gdy jedne zajęcia edukacyjne prowadzone są przez dwóch lub kilku nauczycieli, oceny śródroczne i roczne  ustalane są wspólnie.
12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
14. Na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu ocena z zachowania  ucznia.
15. Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć  edukacyjnych celującą  końcową ocenę klasyfikacyjną.
16. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być ustalona, jeżeli uczeń uzyskał:


a. co najmniej trzy oceny cząstkowe – w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
b. co najmniej cztery oceny cząstkowe – w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo
c. co najmniej pięć ocen cząstkowych – w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 3 godziny tygodniowo;
d. co najmniej sześć ocen cząstkowych – w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo i więcej.


17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
18. W przypadku otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej, ma on możliwość nadrobienia braków (wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu I semestru) w formie  i terminach ustalonych  przez nauczyciela danego przedmiotu.
19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, zgłasza nauczycielowi  tego przedmiotu chęć poprawienia oceny.
20. Zasady poprawiania śródrocznej oceny niedostatecznej (w terminie do ostatniego dnia marca):


1.  nauczyciel informuje  ucznia o zakresie materiału i zagadnieniach do samodzielnego opracowania,
2.  nauczyciel ustala  sposób wyrównania braków np. :
3. przedstawia termin konsultacji,
4.  ustala formę (pisemną/ustną) zaliczenia materiału,
5. rozdziela materiał  na bloki problemowe i wyznacza terminy zaliczeń poszczególnych partii materiału.


 
 
§ 67
SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH


 
1. Tryb informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o postępach edukacyjnych, o przewidywanych ocenach rocznych.


a) na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły wywiesza w szkole na tablicy informacyjnej (w gablocie szkoły) oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły harmonogram spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):
b) na około miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na zebraniu  – w formie pisemnej – o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie z zachowania. Nauczyciel wpisuje propozycje ocen do dziennika, natomiast w rubryce temat wpisuje, że zapoznał uczniów z proponowanymi ocenami.
c) oceny proponowane i przewidywane z przedmiotów nie są ocenami ostatecznymi,


2. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych:


1. nauczyciel na prośbę ucznia lub jego rodziców powinien umożliwić uczniowi uzyskanie oceny rocznej wyższej niż przewidywana,
2. uczeń może uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana, jeżeli w określonym przez nauczyciela terminie (poprzedzającym termin klasyfikacji) potwierdzi znajomość treści nauczania wymaganych na ocenę, o którą się ubiega,
3. warunki i tryb uzyskania, wyższej niż przewidywana ocena roczna, oceny klasyfikacyjnej nauczyciel określa w PSO, zgodnie ze specyfiką przedmiotu, wybranym do realizacji programem nauczania oraz opisem wymagań edukacyjnych.


3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocen klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:


a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) wyznacza termin sprawdzianu, uzgadnia z się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
c) w skład komisji wchodzą:
– w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
– w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
• pedagog szkolny,
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
• przedstawiciel rady rodziców.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. c ppkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:


6.1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
6.2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.


7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

Skip to content