Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, zwane dalej ?Zespołem?, z siedzibą przy ul. Dembowskiego 4, 64-920 Piła, e-mail: szkola@zsts.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Dawid Nogaj, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Zespołu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) i f) RODO.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a po tym terminie zgodnie z  przepisami obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Zespołu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.
9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ? kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 1 miesiąca zapis jest automatycznie nadpisywany.

 

RODO

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
       Realizując wymogi rozporządzenia Parlament

 

 

u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?RODO”),

 
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSTS w Pile , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Pile; ul. Dembowskiego 4, e-mail: szkola@zsts.pl .
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu                                           
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące

 

Edycja: 22 czerwca 2024

Odwiedziny: 76

 

Skip to content