Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

Procedura zwalniania ucznia

z zajęć wychowania fizycznego oraz z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego  

? Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko i Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pile

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz1148 ze zm.).

 

Osoba wydająca decyzję w sprawie zwolnienia – Dyrektor Szkoły.


Wymagane dokumenty:

 1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego..

 

 

Miejsce złożenia dokumentacji ? sekretariat szkoły.

Termin dostarczenia dokumentów – do 14 dni od wydania opinii lekarskie dotyczącej potrzeby zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania niektórych ćwiczeń.

Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły – 7 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

 


 1. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela jako uczestnik ? obserwator.
 2. W sytuacjach gdy zajęcia wychowania fizycznego są na pierwszej lub ostatniej lekcji  możliwe jest zwolnienie ucznia z obecności na tych zajęciach na podstawie oświadczenia rodziców ucznia. O tym fakcie informowani są nauczyciel uczący wychowania fizycznego i wychowawca klasy. Wówczas nieobecność ucznia na lekcjach odnotowuje się w dzienniku jako usprawiedliwioną.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza. Nauczyciel wychowania fizycznego powziąwszy informację o opinii lekarza i decyzji dyrektora o zwolnieniu ? w terminie dwóch tygodni zapoznaje uczniów i jego rodziców z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi.
 4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia ze wszystkich ćwiczeń.
 5. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.
 6. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne z tego przedmiotu.
 7. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego poinformowany zostaje wychowawca ucznia, rodzice/pełnoletni uczeń oraz nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego. Fakt ten wychowawca ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego potwierdzają podpisem złożonym w ewidencji decyzji dyrektora dotyczących zwolnień z wychowania fizycznego.

Spis załączników:

Załącznik nr   1 ? Podanie o zwolnienie syna/córki z zajęć wychowania fizycznego

Załącznik nr   2 ? Podanie o zwolnienie pełnoletniego ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Załącznik nr 3 – Podanie o zwolnienie syna/córki z wykonywania niektórych ćwiczeń na zajęciach  wychowania fizycznego.

Załącznik nr 4 – Podanie o zwolnienie pełnoletniego ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń na zajęciach  wychowania fizycznego.

Załącznik nr 5 – Decyzja w sprawie zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na wniosek rodziców.

Załącznik nr  6 –  Decyzja w sprawie zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jego wniosek.

Załącznik nr  7 – Decyzja w sprawie zwolnienie ucznia z niektórych ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego na wniosek rodziców.

Załącznik nr  8 – Decyzja w sprawie zwolnienie ucznia z niektórych ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego na jego wniosek.

Skip to content