Prawa i obowiązki ucznia LOTS

 

Regulamin Praw i obowiązków uczniów w LOTS

Podstawę regulaminu stanowi:

 • Konwencja o prawach dziecka,
 • Ustawa o Oświacie z 07 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ? Dz. U. nr 83, poz. 562 (z późniejszymi zmianami).

 

Wstęp

Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.

Wszystkich uczniów i nauczycieli powinny łączyć: zrozumienie, życzliwość i szacunek. Liceum tworzy warunki do samorządności i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

 

I. Tradycje i ceremoniał Szkoły

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii Szkoły.
 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania tradycji Szkoły. Do ceremoniału Szkoły należą:
  • inauguracja roku szkolnego
  • pasowanie na ucznia,
  • święto Szkoły,
  • uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły.
 3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych.
 4. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, kościelnych, oświatowych i resortowych.
 5. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym Szkoły.

 

II. Uczeń ma prawo do:

 1. Przedstawiania Dyrektorowi, Wychowawcy i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
 2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
 3. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może jednak ona uwłaczać niczyjej godności osobistej.
 4. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania własnych poglądów dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.
 5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 6. Reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami za zgodą Wychowawcy lub Dyrekcji Szkoły.
 7. Jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie.
 8. Powiadomienia z wyprzedzeniem tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów (o terminie decyduje wpis w dzienniku); w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy; oceny ze sprawdzianów winny być podane do wiadomości w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (nauki szkolnej).
 9. Trzech nieprzygotowań w semestrze z języka polskiego i matematyki oraz 2 nieprzygotowań w semestrze w przypadku 2 lekcji tygodniowo i 1 nieprzygotowania w semestrze w przypadku jednej lekcji tygodniowo, po uprzednim zgłoszeniu odpowiedniemu nauczycielowi, który odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku.
 10. Dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału oraz powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów w przygotowaniu się do zajęć szkolnych lub nadrobienia zaległości w opanowaniu materiału.
 11. Odrabiania lekcji po zajęciach (w Szkole).
 12. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac pisemnych.
 13. Opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 14. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące JST.
 15. Korzystania ze zniżki na przejazd środkiem lokomocji.
 16. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (z ćwiczenia) na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego (jego obecności na lekcjach) decyduje Dyrektor Szkoły na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

 

III. Uczeń ma obowiązek:

 1. Zachowania się  w Szkole w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 2. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,  systematycznego uczęszczania na lekcje, przygotowania się do zajęć szkolnych.
 3. Postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje Szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
 4. Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
 5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły: podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć szkolnych) oraz ustaleniom samorządu klasowego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w statucie.
 6. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
  • szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
  • poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
  • zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
  • naprawy wyrządzonej przez siebie szkody.
 7. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów ? uczeń NIE PALI TYTONIU, NIE PIJE ALKOHOLU, NIE UŻYWA NARKOTYKÓW i innych środków odurzających (na terenie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę).
 8. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły.
 9. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcie szkolne.
 10. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w Szkole jest: pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku ucznia niepełnoletniego lub pisemne usprawiedliwienie podpisane przez ucznia, który ukończył 18 lat (w ciągu tygodnia od daty powrotu do Szkoły).
 11. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić na pierwszej lekcji wychowawczej, po powrocie ucznia do Szkoły.
 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych, przynajmniej przez tydzień (5 kolejnych dni zajęć lekcyjnych), ma prawo być zwolniony z pytania przez 3 dni.
 13. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych udziela Wychowawca klasy lub nauczyciel ze swojej lekcji.
 14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są powiadomić Wychowawcę lub Dyrektora Szkoły (osobiście, telefonicznie pisemnie) o przewidywanej dłuższej nieobecności: choroba, szpital, wyjazd rodzinny, itp.
 15. Spóźnienia na lekcje powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji.
 16. Wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych, np. udział w zawodach sportowych, udział w konkursach szkolnych,  traktuje się jako urlopowanie, które zaznacza się w dzienniku.
 17. Nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia na zajęcia szkolne mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania.
 18. W Szkole zwraca się uwagę na godny ubiór i wygląd wychowanków.
 19. Uczniowie nie mogą nosić wyzywających i niestosownych strojów, które nie współgrają z charakterem Szkoły.
 20. Włosy uczniów powinny być czyste i zadbane. Nie jest dozwolone farbowanie włosów (chłopcy) oraz noszenie fryzur wskazujących na przynależność do subkultur.
 21. Kolczyki mogą nosić tylko dziewczęta i są dozwolone w uszach. Nie można mieć kolczyków w brwiach, w nosie lub w innych miejscach.
 22. Dziewczęta nie noszą ostrego makijażu oraz intensywnie pomalowanych paznokci.
 23. W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:
  • koszula lub bluzka w kolorze białym,
  • można założyć marynarkę w kolorze granatowym, czarnym lub szarym,
  • spódnice przynajmniej do kolan lub długie spodnie w kolorze jednolitym (granatowym, czarnym lub szarym).

Strój galowy obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły, aż do wyjścia poza jej teren.

 1. Decyzję kwalifikujący dany strój jako nieodpowiedni podejmują Wychowawcy poszczególnych klas oraz Dyrekcja Szkoły.
 2. Do egzekwowania przestrzegania punktów: 19, 20, 21, 22, 23 i 24 regulaminu oraz zwracania uwagi w razie zauważonych odstępstw maja prawo i obowiązek wszyscy nauczyciele.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty.

 

IV. Nagrody:

 1. Uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Wychowawcę klasy.
 2. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
  • rzetelną naukę i pracę społeczną,
  • wzorową postawę,
  • wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, itp.
  • dzielność i odwagę,
  • 100% frekwencji.
 3. Uczeń może być nagrodzony:
  • pochwałą Wychowawcy klasy,
  • pochwałą Dyrektora wobec klasy i całej społeczności uczniowskiej,
  • książką z dedykacją,
  • nagrodą rzeczową,
  • dyplomem ucznia, również dla rodziców,
  • nagrodą dla najlepszego ucznia Liceum Salezjańskiego na zakończenie roku szkolnego,
  • listem pochwalnym,
  • umieszczeniem zdjęcia, wraz z wpisem, w księdze pamiątkowej,
  • stypendium,
 4. Kandydatów do nagród dodatkowych zgłaszają z uzasadnieniem w przed planowaną Radą Pedagogiczną w Sekretariacie Szkoły:
  • Wychowawca klasy,
  • Samorząd Szkolny,
  • członkowie Rady Pedagogicznej,
  • Dyrekcja Szkoły.

 

V. Kary:

 1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu np.: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, środków odurzających, używanie wulgaryzmów, nieodpowiednie korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń medialnych na terenie Szkoły, niszczenie mienia Szkoły oraz  świadome opuszczanie zajęć szkolnych:
  • upomnieniem Wychowawcy klasy (z wpisem do dziennika lekcyjnego),
  • wystosowaniem do rodziców listu z upomnieniem,
  • upomnieniem Dyrektora i zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania Szkoły, korzystania z niektórych form pomocy socjalnej,
  • przeniesieniem do innej klasy (jest to fakultatywne i decyzja należy do Dyrektora Szkoły),
  • przeniesieniem ucznia do innej Szkoły na wniosek Dyrektora przez Kuratora Oświaty.

W przypadku przekroczenia przez ucznia w stopniu rażącym niniejszego Regulaminu Dyrektor Szkoły ma prawo do ukarania ucznia w taki sposób, aby wychowawczo wpłynąć na jego postępowanie, nie zachowując  ww. procedury ukarania ucznia.

1a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Liceum do skreślenia ucznia z listy uczniów m.in.:

 • w przypadku jeżeli uczeń w Szkole podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych jest pod wpływem alkoholu lub też rozprowadza w Szkole narkotyki, albo sam jest pod ich wpływem;
 • w przypadku otrzymania po raz drugi oceny nagannej z zachowania;
 • naruszenia godności  osobistej osoby uczącej lub pracującej w Szkole;
 • jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły styl życia;
 • jeżeli pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów;
 • celowe zniszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, jeżeli w odpowiednim terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody.

1b. Dyrektor szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej.

1c. Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (uczeń, rodzice, prawni opiekunowie) o podjętej decyzji i możliwości odwołania się od niej są zgodne z ustawą z dnia 14 marca 1960 r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zmianami)

1d. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Komitetu Rodzicielskiego, Wychowawcy klasy.

 1. Spory są załatwiane przez Samorząd klasowy lub Wychowawcę klasy.
 2. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna.
 3. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w terminie 14 dni od powiadomienia o karze w kolejności do:
  • Wychowawcy (w przypadku kiedy kara została wymierzona także przez innego nauczyciela),
  • Dyrektora Szkoły (w przypadku kiedy uczeń nie zgadza się w dalszym ciągu ze zdaniem i argumentacją Wychowawcy klasy oraz wtedy, kiedy kara została wymierzona przez Dyrektora Szkoły)
  • Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Pile.

 

VI. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA:

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o: honor, tradycje Szkoły, o piękno mowy ojczystej, bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne i kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.  W ocenie zachowania należy uwzględnić chrześcijański system wartości biorąc pod uwagę charakter Szkoły.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Informacja podawana jest uczniom na pierwszej lekcji wychowawczej, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku gospodarz klasy (na jednej z ostatnich stron, ewentualnie w temacie); rodzice zaś (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

 

 1. Ustala się ogólne kryteria oceny zachowania:

a. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków;
 • wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą;
 • posiada prawidłowy stosunek do liturgii i praktyk religijnych, ustalonych chrześcijańską tradycją;
 • wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, Szkoły, środowiska;
 • reprezentuje Szkołę, klasę w zawodach i konkursach w miarę swoich możliwości;
 • nosi strój stosowny do miejsca i okoliczności;
 • systematycznie uczęszcza do Szkoły i nie spóźnia się na lekcje;
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i innych uczniów;
 • dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom;
 • jest odpowiedzialny za swoje działanie;
 • nie używa wulgarnego słownictwa;
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków;
 • cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec kolegów i osób dorosłych;
 • posiada prawidłowy stosunek do liturgii i praktyk religijnych, ustalonych chrześcijańską tradycją;
 • jest aktywny w pracy na rzecz klasy, Szkoły, środowiska;
 • reprezentuje szkołę, klasę w zawodach i konkursach w miarę swoich możliwości;
 • systematycznie uczęszcza do Szkoły i nie spóźnia się na lekcje;
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i innych uczniów;
 • dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom;
 • jest odpowiedzialny za swoje działanie;
 • nosi strój stosowny do miejsca i okoliczności;
 • nie używa wulgarnego słownictwa;
 1.  Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen zachowania, otrzymuje uczeń, który:
 • dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie Szkoły;
 • pracuje w Szkole w miarę swych możliwości i warunków;
 • szanuje mienie szkolne, społeczne oraz innych uczniów;
 • wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami.    
 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:              
 • wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie Szkoły poniżej swoich możliwości;
 • nie pracuje w Szkole w miarę swych możliwości i warunków;
 • szanuje mienie szkolne, społeczne oraz innych uczniów;
 • wykazuje małą chęć do współpracy z wychowawcą i nauczycielami.
 1. Ocenę nieodpowiednią ma uczeń, który:
 • nie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie Szkoły;
 • nie pracuje w Szkole w miarę swych możliwości i warunków;
 • nie szanuje mienia szkolnego, społecznego oraz innych uczniów;
 • sprawia kłopoty wychowawcze;
 • opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne, spóźnia się na lekcje;
 • nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i nauczycielami;
 • przejawia agresję fizyczna i psychiczną wobec innych;
 • zastosowane środki zaradcze przez Szkołę w niewielkim stopniu przynoszą pożądane rezultaty;
 1. Ocenę naganną ma uczeń, który:
 • nie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie Szkoły
 • przejawia agresję fizyczna i psychiczną wobec innych;
 • lekceważy obowiązki szkolne,  nauczycieli i pracowników Szkoły i innych ludzi;
 • popada w konflikty z innymi uczniami, z prawem;
 • niszczy mienie szkolne, społeczne;
 • nie współpracuje z wychowawcą i nauczycielami;
 • sprawia poważne kłopoty wychowawcze;
 • opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne, notorycznie spóźnia się na lekcje;
 • nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.
 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, innych pracowników Szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Jednakże ostateczna decyzja należy do Wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie.
 3. W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z ustaloną roczną oceną zachowania, ustala się następujący tryb wnoszenia odwołań:
  • złożenie przez ucznia lub jego rodziców albo Samorząd klasowy pisemnego wniosku do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od powiadomienia o ocenie;
  • zaopiniowania zasadności wniosku przez Dyrektora Szkoły,
  • oddalenie odwołania z podaniem uzasadnienia lub ponowne ustalenie przez Wychowawcę  oceny zachowania.
 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców lub ucznia, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. W skład komisji wchodzą:
  • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze ? jako przewodniczący komisji,
  • Wychowawca klasy,
  • wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  • Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole,
  • Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole,
  • przedstawiciel Samorządu klasowego,
  • przedstawiciel Rady Rodziców,
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • skład komisji,
  • termin posiedzenia komisji,
  • wynik głosowania,
  • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

 

 

VII. Postanowienia końcowe:

Uczeń może być skreślony z listy uczniów ze względów dyscyplinarnych przez Dyrektora Szkoły, jednakże przysługuje mu prawo odwołania się w przeciągu 14 dni do Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Pile.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko zastrzega sobie prawo zmiany w programie lekcji. W związku z tym odpowiednie dyrektywy związane ze zmianami planu zajęć lekcyjnych podejmuje Dyrekcja Szkoły.

Wszystkie zarządzenia wydawane oficjalnie po modlitwach lub też podczas apelu szkolnego przez Dyrekcję Szkoły mają moc obowiązującą wszystkich uczących się w Liceum  Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile, przy ul. Dembowskiego 4.

Ks. mgr Jerzy Worek
Dyrektor Szkoły

Piła, dn. 12 lutego 2013 r.

Skip to content