Statut

 

5

w budowie

6

w budowie

7

STATUT
SALEZJAŃSKIEGO PRZEDSZKOLA
im św. Dominika Savio
w Pile


Rozdział I
NAZWA I INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
§1


1.  Salezjańskie Przedszkole im. św. Dominika Savio,
– jest niepubliczną placówką katolicką,
– nosi nazwę „Salezjańskie Przedszkole im. św. Dominika Savio”,
– używa pieczęci podłużnej o treści:

Salezjańskie Przedszkole
im. św. Dominika Savio
ul. gen. Wł. Andersa 34; 64-920 Piła

 

2. Siedziba Przedszkola mieści się w Pile.


§ 2


1. Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia, o:
a) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Salezjańskie Przedszkole im. św. Dominika Savio w Pile,
b) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć ogół pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Salezjańskim Przedszkolu im. św. Dominika Savio w Pile,
c) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Salezjańskiego Przedszkola im. św. Dominika Savio w Pile,
d) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria  pw. św. Wojciecha w Pile,
e) Wychowanku/dziecku – należy przez to rozumieć dziecko Salezjańskiego Przedszkola im. św. Dominika Savio w Pile,
f) ilekroć w statucie jest mowa o nauczycielu – oznacza to nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego Salezjańskiego Przedszkola im. św. Dominika Savio w Pile.
§ 3
1. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
2. Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko jest jednostką niepubliczną o uprawnieniach przedszkola publicznego.
4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez dyrektora i może ulegać zmianie, przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb środowiska.
6. Przedszkole pracuje w oparciu o harmonogram zatwierdzony przez Dyrektora na początku każdego roku przedszkolnego, tj. 01 września.
7. Przedszkolu przewiduje się posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
a)  opłatę za wyżywienie, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych, ponoszą rodzice dzieci. Decyzję o wysokości opłaty lub rezygnacji z pobieranych opłat podejmuje Dyrektor
Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 4
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie  o systemie oświaty przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
2. Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej. Każdemu dziecku zapewnia się w Przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.
4. Kształtuje umiejętności czytania i przygotowuje dzieci do nabywania umiejętności pisania.
5. Stopniowo koryguje, usprawnia i przygotowuje dzieci do realizacji obowiązku szkolnego.
6. Troszczy się o harmonijny rozwój dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej  i społecznej.
7. Prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.
8. Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, chyba że dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
9. Towarzystwo Salezjańskie, szczególniejsze znaczenie przywiązuje do właściwego wychowania dzieci. Specyfikację Przedszkola stanowi praktyczne stosowanie systemu wychowawczego, stworzonego przez Założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, wielkiego Wychowawcę młodzieży św. Jana Bosko. System ten, zwany dalej „systemem uprzedzającym”, oparty jest na pełnym, wzajemnym zaufaniu w relacjach między Wychowawcą i uczniem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą, który stwarza między nimi szczególną wzajemną więź, na wzór więzi rodzinnej.
§ 5
1. W miarę potrzeb i możliwości placówki – Przedszkole będzie pomocne rodzicom przy organizowaniu ich dzieciom pomocy pedagogicznej na terenie przedszkola.
§ 6
1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, określają odrębne przepisy, z którymi rodzice zapoznają się w czasie zebrania organizacyjnego.

 

§ 7

 

1.        W Przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu nauczycielowi i pomocy wychowawczej.

2.        Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Przedszkola są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

b) spontaniczna działalność dzieci,

c) zajęcia wspomagające rozwój dzieci.

3.        Co najmniej jedną piąta czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu przedszkolnego. Pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a)        dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (m. in. opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b)        pomocy pedagogicznej,

c)        kształtowanie m. in. właściwych nawyków żywieniowych.

4.        Podczas pobytu dzieci w na placu zabaw, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

5.        Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).

6.        Podczas wyjścia (np. pieszych wycieczek) z Przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki osób dorosłych, odnotowuje wyjście w zeszycie wycieczek, podając: cel wyjścia, godzinę wyjścia, planowaną godzinę powrotu, ilość dzieci oraz ilość osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Organizując wycieczki autokarowe lub komunikacją miejską nauczyciel zobowiązany jest wypełnić „kartę wycieczki” załączając do niej listę dzieci, na których wyjście rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili zgodę. „Kartę wycieczki” zatwierdza dyrektor przedszkola.

7.        Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.

8.        Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.

9.        Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w Regulaminie wycieczek opracowanym przez Radę Pedagogiczną, dostępnym u dyrektora placówki.

 

§ 8

 

1.        Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela i pomocy wychowawczej.

2.        Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

3.        Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel  prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu, chyba że dyrektor ustali inaczej.

4.        Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest do organizowania dla pracowników różnych form szkolenia w zakresie bhp oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z dziećmi.

 

ROZDZIAŁ III
ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

 § 9

 

1. Przedszkole prowadzi:

– Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria (Prowincja) pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

– Zarząd Centralny Inspektorii: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, u1. św. Jana Bosko 1; 64-920 Piła.

– Przełożony Inspektorii (Prowincjał) używa nazwy – Inspektor.

2. Towarzystwo Salezjańskie – jest osobą prawną, bezpośrednio odpowiedzialną za istnienie i działanie Przedszkola. Jest czynnikiem nadrzędnym w stosunku do wszystkich organów działających w Przedszkolu i wszystkie sprawy związane z egzystencją i działalnością Przedszkola wymagają zatwierdzenia przez Inspektora jako Przełożonego Głównego Inspektorii, z zachowaniem wszystkich wymogów i przepisów MEN, Kuratora Oświaty w Poznaniu oraz ustaleń zawartych w Statucie Przedszkola.

3. Kompetencje właściciela Przedszkola, Towarzystwa Salezjańskiego:

a) nadaje pierwszy Statut oraz zatwierdza jego zmiany,

b) Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego – powołuje Dyrektora Przedszkola, mając na uwadze wymogi kwalifikacyjne i prawne określone przez odnośne przepisy prawne MEN. To samo odnosi się do nauczycieli, którym zleca się funkcje kierownicze,

c) Towarzystwo Salezjańskie – zatwierdza nauczycieli i innych pracowników Przedszkola na wniosek Dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem odnośnych przepisów władz szkolnych,

d) prowadzi pełną administrację Przedszkola według Statutów obowiązujących w Towarzystwie Salezjańskim,

e) zatwierdza projekty organizacji Przedszkola,

f) zatwierdza okresowe sprawozdania z działalności dydaktyczno-wychowawczej Przedszkola,

g) rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora Przedszkola,

h) daje wytyczne w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, zawsze z uwzględnieniem przepisów MEN i zaleceń Kuratora Oświaty w Poznaniu,

i) rozpatruje uchwały Rady Pedagogicznej zawieszone przez Dyrektora w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa i Statutem Przedszkola, z zachowaniem kompetencji Kuratora Oświaty w Poznaniu,

j) ustala wysokość wynagrodzenia pracowników Przedszkola.

4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Przedszkola i realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego, sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Rozdział IV
ORGANY PRZEDSZKOLA

  § 10

 

Organami przedszkola są:

1.        Dyrektor.

2.        Rada Pedagogiczna.

3.        Rada Rodziców.

 

§ 11

 

Dyrektor Przedszkola

1.      Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i w szczególności:

a) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) zapewnia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

d) dyrektor powołuje wicedyrektora, który wspomaga go w kierowaniu Przedszkolem – z zasady na okres jednego roku,

e) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola,

h) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,

i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

k) stwarza warunki do działania Przedszkola dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

2.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

3. Szczegółowe zadania dyrektora określają odrębne przepisy.

4. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor w zakresie sobie powierzonych obowiązków.

5. Dyrektor współpracuje, rozstrzyga sprawy sporne i rozwiązuje konflikty pomiędzy organami.

6. Szczegółowe zadania wicedyrektora szkoły określa dyrektor Przedszkola.

7. Dyrektor publikuje tekst ujednolicony statutu, w razie konieczności, po licznych  jego zmianach.

 

§12

 

Rada Pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. Rada pedagogiczna w formie uchwał stanowi o:

a) zatwierdzaniu planów pracy Przedszkola,

b) podejmowaniu uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych Przedszkolu,

c) ustalaniu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,

d) podejmowaniu uchwał w sprawie zmian w statucie,

e) ustalaniu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Szczegółową działalność Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej,  który stanowi załącznik nr 1 Statutu.

 

§13

 

Rada Rodziców

1.        Rada rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców dzieci Przedszkola współdziałającą z dyrektorem Przedszkola i radą pedagogiczną.

2.        Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Przedszkola.

3.        Do zadań Rady należy w szczególności:

a)        pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola,

b)        pomoc w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola,

c)        pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola,

d)       współpraca ze środowiskiem lokalnym,

e)        podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

f)         tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców z Przedszkolem.

4.        Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

 

§14

 

1.      Wszystkie organy współdziałają ze sobą w sferze:

a) bieżącej wymiany informacji planowanych i podejmowanych działaniach,

b) organizacji działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej,

c) organizacji życia zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami rodziców/opiekunów i dzieci, przyjmując zasadę wzajemnej współpracy oraz nieingerowania w swoje kompetencje.

 

§ 15

 

1.        Ewentualne spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a rodzicami rozstrzyga Dyrektor.

2.        Spory między Dyrektorem a innymi organami rozstrzyga organ prowadzący przedszkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.        Spory pomiędzy nauczycielem a rodzicem oraz dzieckiem, w sytuacji kryzysowej, rozstrzyga dyrektor szkoły.

4.        Spory pomiędzy pracownikami niepedagogicznymi przedszkola, w sytuacji konfliktowej, rozstrzyga dyrektor przedszkola.

 

§ 16

 

1.        Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2.        Zgodę na podjęcie współpracy, o której mowa w ust. 1, wyraża Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

Rozdział V

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 § 17

 

1.        Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy świątecznej  (m.in. świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała) oraz letnich wakacji – według ustalenia z Organem prowadzącym.

3.        Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

4.        Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.        Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi z zasady do 24 dzieci.

6.        W Przedszkolu organizowana jest religia.

7.        Rok szkolny trwa od 01 września do 31 sierpnia – z wyjątkiem przerw ogłoszonych przez Dyrektora Przedszkola.

 

§ 18

 

1.        Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:

a)        dyrektor przedszkola opracowuje kryteria przyjęć w oparciu, o które decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola,

b)        rada pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy przedszkola w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach – regulamin ustalony przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 

§ 19

 

1.        Czas pracy przedszkola wynika z arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący na dany rok szkolny.

2.        Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16.30

3.        Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez nauczyciela i zatwierdzony przez dyrektora przedszkola.

4.        Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.

5.        Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6.        W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

7.        Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

8.        Godzina zajęć w przedszkolu dostosowana jest do możliwości dziecka.

9.        Do zajęć wchodzących w skład ramowego rozkładu dnia mogą wchodzić:

a) rytmika,

b) warsztaty plastyczne,

c) muzykoterapia,

d) logopedia (w miarę potrzeb),

e) terapia pedagogiczna (w miarę potrzeb),

f) zajęcia relaksacyjne,

g) religia,

h) spotkania z pedagogiem (w miarę potrzeb),

i) j. obcy nowożytny.

10.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

11.    Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:

a)        dotacji budżetowych, czesnego i innych opłat, a także ze środków organu prowadzącego i darowizn,

b)        rodzice wychowanka zobowiązani są do uiszczania czesnego i innych opłat, w wysokości ustalonej przez Dyrektora. Decyzję o wysokości czesnego lub rezygnacji z czesnego podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu  z Organem prowadzącym – należy przez to rozumieć Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria  pw. św. Wojciecha w Pile.

12.    W przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a nauczycielami:

a)        informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem  należy  kierować tylko do wychowawców grupy przed zajęciami (do godz. 8.00) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka,

b)        dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela,

c)        uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola w czasie i na zasadach określonych w informacji wywieszonej na tablicy ogłoszeń.

 

§ 20

 

1.        Wszystkie dzieci mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

a)        właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)        ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c)        życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

d)       dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.

2.        Do obowiązków dziecka należy:

a)        zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych  i obowiązujących w grupie przedszkolnej;

b)        dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;

c)        każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny;

d)       informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;

e)        poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku  i placu przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów;

f)         słuchanie i wykonywanie poleceń, a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

3.        W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

4.        W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe.

5.        Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane przez nauczyciela/pielęgniarkę.  

6.        Dzieci są ubezpieczane od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.        Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego, w miesiącu wrześniu.

8.        W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola takich objawów jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, biegunka, to na wniosek dyrektora, wychowawcy grupy rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do przedszkola do momentu ustania objawów.

9.        Rodzice wyrażają zgodę na badanie przez pedagoga lub logopedę.

10.    Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podnoszenie głosu na rozmówcę w obecności dzieci.

11.    Dziecko podczas edukacji w Przedszkolu poddaje się systemowi uprzedzającemu,  który jest specyficznym systemem charakterystycznym dla Towarzystwa Salezjańskiego.

 

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 21

 

1.        W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli spełniających wymagania do zatrudnienia w danym typie przedszkola, specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

2.        Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi Przedszkola program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla których są przeznaczone.

3.        Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania.

4.        Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają przepisy Organu Prowadzącego:

4.1. Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi do 40 godzin. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować trzy rodzaje zajęć:

a.       zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami na ich rzecz, w wymiarze określonym w umowie o pracę – na podstawie arkusza organizacyjnego;

b.      inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania wychowanków – tzw. zajęcia bezpłatne – w uzgodnieniu z dyrektorem Przedszkola i po ustaleniu z Organem Prowadzącym;

c.       zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,

d.      pensum m.in. nauczycieli: logopedów, psychologów i pedagogów ustala Organ Prowadzący.

5.        Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

a)        w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka,

b)        sumienne wykonywanie poleceń dyrektora przedszkola;

c)        dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole;

d)       prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej, odpowiednich form organizacyjnych i metod nauczania;

e)        tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce i sprzęt Przedszkola;

f)         rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci,

g)        aktywny udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;

h)        rzetelne i systematyczne ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;

i)          doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, radach szkoleniowych i wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;

j)          przestrzeganie dyscypliny pracy, informowanie dyrektora o ewentualnej nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;

k)         prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie wpisów do dziennika potwierdzonych własnoręcznym podpisem i innych dokumentów;

l)          kierowanie się w swoich działaniach dobrem dziecka, a także poszanowanie godności osobistej dziecka;

m)       przestrzeganie tajemnicy służbowej;

n)         przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

o)        przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu.

6. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.

7. W przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela, która wykonuje czynności opiekuńczo – pielęgnacyjne i obsługowe w stosunku do dzieci głównie z zakresu higieny osobistej, ubierania się i spożywania posiłków oraz uczestniczy i pomaga nauczycielowi podczas prowadzenia zajęć. Jest także odpowiedzialna za dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole.

8.      Zakres czynności poszczególnych pracowników przedszkola ustala dyrektor i przekazuje je w formie pisemnego przydziału obowiązków.

9.        Pracownik Przedszkola podlega Dyrektorowi.

10.    Realizuje w podejściu do dzieci system wychowania ks. Bosko.

11.    Postępowanie pracownika w sposób szczególny dotyczy:

a)        troski o mienie Przedszkola;

b)        nieujawniania opinii o sprawach Przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w Przedszkolu;

c)        przestrzegania dyscypliny służbowej polegające na realizowaniu pełnych godzin pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem;

d)       codziennego podpisywania listy obecności;

12.    Pracownik jest zobowiązany powiadomić dyrektora lub sekretariat Przedszkola o niemożliwości stawienia się do pracy, z zasady przed rozpoczęciem swoich zajęć.  

 

§ 22

 

1. W Przedszkolu tworzy się stanowisko pedagoga, do którego zadań należy w szczególności:

a)        organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego,

b)        koordynowanie oddziaływań edukacyjno – wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych zapewniających dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym,

c)        organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz podejmowanie interwencji na rzecz poprawy ich trudnej sytuacji życiowej,

d)       współdziałanie z instytucjami,

e)        doradztwo dla nauczycieli, dzieci i rodziców,

f)         podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i modyfikacji przedszkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki przedszkola,

g)        realizowania poleceń dyrektora przedszkola.

 

§ 23

 

1. W Przedszkolu mogą być zatrudnieni asystenci nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.

2. Asystent posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 24

1. Pracownicy niepedagogiczni:

a) etaty pracowników niepedagogicznych w Przedszkolu ustala się stosownie do przepisów obowiązującego prawa i aktualnych wymogów Władz Oświatowych.

b) pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa, Dyrektor Przedszkola.

c) zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych, a także zakres ich odpowiedzialności, z zachowaniem przepisów prawa pracy, ustala Dyrektor Przedszkola.

 

§ 25

 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ VII

 DZIECI PRZEDSZKOLA

 § 26

 

1. Do przedszkola należą dzieci przyjęte przez dyrektora za zgodą rodzica (opiekuna prawnego).

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 § 27

 

1. Dziecko ma prawo w szczególności do:

 a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki podczas zajęć, zgodnie z zasadami pedagogiki,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

c) sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich osiągnięć i postępów w nauce,

d) szczególnie życzliwego i godnego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym przez pracowników przedszkola,

e) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez przedszkole,

f) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i wyposażenia przedszkola zgodnie z ich przeznaczeniem,

g) reprezentowania przedszkola w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

h) udziału w życiu przedszkola w miarę swoich potrzeb i możliwości.

2. Dziecko ma obowiązek:

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

b) dbać o bezpieczeństwo i higienę własną i innych dzieci,

c) dbać o dobre imię i mienie przedszkola,

d) podporządkowywać się regulaminom i prawom obowiązującym w przedszkolu, a także poleceniom pracowników przedszkola,

e) być życzliwym dla otoczenia, pomagać słabszym, sprawy sporne rozwiązywać w porozumieniu z wychowawcą

f) wyłączać telefon  komórkowy i inne urządzeń podobne w czasie trwania zajęć; w przypadku gdy dziecko nie podporządkuje się tym wymogom, nauczyciel może zabrać urządzenia w depozyt i przekazać rodzicom po ich osobistym zgłoszeniu się do przedszkola,

g) szanować inne dzieci i nie stosować wobec nich przemocy.

3. Nieobecność w zajęciach może być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie w terminie tygodnia od dnia zakończenia nieobecności pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez jednego z rodziców lub zaświadczenia lekarskiego.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
I SKREŚLANIA  Z LISTY WYCHOWANKÓW

 

 § 28

 

1.        Przyjęcie dziecka do Przedszkola, na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów)  a dyrektorem Przedszkola.

2.        Kwalifikacje dzieci odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

3.        W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

4.        Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie “Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola”, złożenie jej w podanym terminie, i zawarcie umowy.

5.        Rozwiązanie umowy, następuje  w przypadkach przewidzianych umową.

6.        Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka  z listy dzieci Przedszkola.

 

§ 29

 

1.        Dziecko może być skreślone z listy przez dyrektora Przedszkola w przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie):

a)        nie przestrzegają postanowień obowiązujących w przedszkolu: m.in. statutu, regulaminu i obowiązujących procedur;

b)        nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami), a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka, itp.;

c)        według § 18 ppkt b.

2.        W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej,

3.        Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców, do wiadomości Przedszkola.

4.        Od decyzji dyrektora służy rodzicom /prawnym opiekunom dziecka/ odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Organu Prowadzącego Przedszkole.

 

KARY I NAGRODY

§ 30

 

1. Nagrody i kary są częścią składową procesu wychowawczego (system wzmocnień pozytywnych).

2. Za rzetelną naukę, pracę i wzorową postawę dziecko może uzyskać następujące nagrody i wyróżnienia:

a) ustną lub pisemną pochwałę wychowawcy,

b) ustną lub pisemną pochwałę Dyrektora Przedszkola,

c) dyplom,

d) list gratulacyjny dla rodziców, książkę lub inny upominek.

3. Za naganną postawę i nieprzestrzeganie statutu Przedszkola dziecko może być ukarany:

a) pisemną lub ustną naganą nauczyciela lub wychowawcy,

b) pisemną lub ustną naganą dyrektora Przedszkola.

4. Informację o udzielonej karze nauczyciel lub wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

5. Wychowawca informuje rodziców dziecka o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

6. Dziecko lub jego rodzic ma prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni od powiadomienia:

a) do dyrektora przedszkola w przypadku kary wymierzonej przez nauczyciela lub wychowawcę,

b) do Organu Prowadzącego Przedszkole w przypadku kary wymierzonej przez dyrektora Przedszkola.

7. Wskazane w poprzednim ustępie organy podejmują decyzję w przedmiocie kary w terminie 14 dni od daty wniesienia odwołania, utrzymując w mocy wymierzona karę lub ją uchylając.


ROZDZIAŁ VIII
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 31


1.        Środki finansowe potrzebne do działalności Przedszkola pochodzą:

a)         z subwencji państwowej,
b)        z opłat świadczonych przez rodziców dzieci, tzw. czesne,
c)        z dobroczynności społecznej oraz ofiar osób prywatnych,
d)       z działalności Towarzystwa Salezjańskiego,
e)        z subwencji lub dotacji pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i osób prywatnych.


2. Wysokość czesnego jest ustalana corocznie w zależności od środków uzyskiwanych z innych źródeł. Decyzję o wysokości czesnego lub rezygnacji z pobieranych opłatę podejmuje dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.


3. Ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i innych pracowników przedszkola oraz wysokości czesnego należy do kompetencji Organu Prowadzącego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32


1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. W Przedszkolu obowiązują procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
4. Przedszkole może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał.

    Skip to content