Świetlica

 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pile.

 

Świetlica szkolna serdecznie zaprasza do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30.

Kierownikiem świetlicy jest mgr Agnieszka Chowra.
Opiekę uczniom zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele.

 

Założenia organizacyjne.

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-III.

Przyjęcie dzieci do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają i składają rodzice / opiekunowie. Karta zgłoszenia powinna zawierać podstawowe dane ? imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, klasa, szczególne uwarunkowania zdrowotne, osoby upoważnione do odbioru.

Rodzice zabezpieczają dziecku bezpieczną drogę ze świetlicy do domu, powrót dziecka do domu z osobą inną niż wpisana w kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy możliwy jest wyłącznie za pisemna zgodą rodziców/opiekunów.

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice / opiekunowie mogą zgłaszać  i omawiać z wychowawcami  świetlicy lub kierownikiem.

W czasie zajęć świetlicowych wydzielony jest czas na zjedzenie przez dzieci obiadu w stołówce szkolnej.

Celem naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Zajęcia świetlicowe stwarzają możliwość rozwijania kontaktów z rówieśnikami, lepszej integracji dzieci. Dzieci w świetlicy uczestniczą w zajęciach  pozalekcyjnych, które służą rozrywce, zabawie, rekreacji, rozwojowi  ich osobowości, zainteresowań i uzdolnień. Odrabiają tu również prace domowe.

W zależności od wieku dzieci dostosowujemy zajęcia do ich potrzeb i możliwości. Jedną z form pracy z dziećmi są zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Podczas tworzenia prac plastycznych dzieci sięgają często do swojej fantazji, marzeń, pobudzają wyobraźnię, czy uzewnętrzniają swoje emocje i uczucia. Do prac plastycznych wykorzystujemy farby, kredki, plastelinę, bibułę gładką i karbowaną, glinę, różne materiały przyrodnicze, tekstylne, surowce wtórne, papierową wiklinę, masę solną,  origami, oraz inne.

Innymi formami zajęć z dziećmi są spotkania z książką. Czytelnictwo rozwija dzieci intelektualnie i poznawczo. Trudnym zadaniem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci w konfrontacji z filmami DVD, kanałami bajkowymi, grami komputerowymi. Jednak próbujemy wdrażać dzieci do samodzielnego sięgania po książkę przez organizowanie w świetlicy konkursów recytatorskich, ilustrowanie przeczytanych  tekstów. Ponadto nasza świetlica uczestniczy w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, gdzie realizujemy program czytania dzieciom 20 minut dziennie ? codziennie.

Staramy się stworzyć dzieciom warunki do dowolnej, indywidualnej, ruchowej interpretacji piosenek i utworów instrumentalnych. Organizujemy zajęcia relaksacyjne przy muzyce, zajęcia z wykorzystaniem  gitary. Zabawy muzyczne rozbudzają wrażliwość na piękno muzyki, uczą słuchania i odbioru muzyki instrumentalnej i śpiewu.

Ważne miejsce w świetlicy zajmują też zajęcia z pedagogiki zabawy, połączone z grami i zabawami integracyjnymi, wzmacniającymi więzi w grupie, podnoszącymi samoocenę dziecka i jego poczucie własnej wartości. Staramy się również powracać z dziećmi do gier i zabaw tradycyjnych.

Dużą wagę przykładamy również do zajęć ruchowych. Zajęcia te odbywają się na świeżym powietrzu, na boisku, szkolnym placu zabaw.

Wiele czasu w świetlicy poświęca się również odrabianiu prac domowych, nauce własnej, pomocy i wyrównywaniu braków w nauce.

Chętne dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych oraz zawodach sportowych organizowanych zarówno w naszej świetlicy jak i w rywalizacji międzyświetlicowej.

Podstawową jednak formą zajęć świetlicowych są zabawy dowolne. Znaczenie zabaw w rozwoju dziecka jest ogromne, dlatego ta forma  dominuje  w świetlicy.

Zabawa jest czynnością spontaniczną, nie z przymusu, gdyż jest źródłem ogromnej przyjemności i często też satysfakcji. Dziecko poznaje siebie i świat w działaniu. Jako główna aktywność dziecka, jest dla niego sposobem na poznawanie rzeczywistości, praw rządzących światem natury i światem społecznym, nabywanie nowych umiejętności, oraz poznawanie siebie. Dlatego między innymi nie można oddzielić zabawy od edukacji, jest ona bowiem nieustannym uczeniem się rzeczy nowych. Pod względem poznawczym zabawa pozwala na wytworzenie schematów dotyczących rożnych dziedzin otaczającego świata. Dziecko zdobywa elementarne wiadomości o strukturze i cechach rozmaitych przedmiotów, nabywa zdolność planowania, uczy się zależności przyczynowo-skutkowych. W zabawie rozwija takie umiejętności jak: analiza i synteza materiału, posługiwanie się symbolami, myślenie abstrakcyjne. Fundamentalne dla rozwoju dziecka jest to, że w swojej zabawie wybiega ono często jeden krok do przodu, przed swój realny poziom funkcjonowania. Otrzymując odpowiednią pomoc dorosłego dziecko może przejść od poziomu aktualnego rozwoju na poziom rozwoju potencjalnego, czyli rozwinąć w pełni swoje możliwości.

Wszystkie zabawy dowolne obserwowane są przez nauczycieli świetlicy i korygowane w  razie potrzeby.

 

Skip to content